Maailmankyläläisen muutos

TROPICAL HOT DOG NIGHT
LIKE TWO FLAMINGOS IN A FRUIT FIGHT
I DON'T WANT TO KNOW ABOUT WRONG
OR RIGHT
I DON'T WANT TO KNOW
I'M ANYWHERE TONIGHT
Don Van Vliet
 Hanna näkee ihmisen kehityksessä kaksi hallitsevaa voimaa: sopeutumisen ja muokkauksen. Lajina ihminen mm. luonnollisen valinnan kautta sopeutuu ympäristöönsä ja toisaalta älyllisenä olentona pyrkii muuttamaan ympäristöään. Nämä kaksi pyrkimystä toimivat toisiaan vastaan ja toisistaan riippumattomalla nopeudella. Hanna kiinnittää em. ulkoiset toiminnot inhimillisiin tunnetiloihin, sopeutumisen pelkoon ja muokkauksen vihaan. Tuotantoteknologioitten kehittyessä yhä monimutkaisemmat prosessit tulevat mahdollisiksi ja siten poistavat kiihtyvällä vauhdilla evoluutiota ohjanneita tekijöitä. Lajin täytyy suorittaa jonkinlainen kehityksellinen hyppäys - kasvaa yli-ihmiseksi, kuten Nietzsche asian ilmaisi. Ihmisen perimä vaikuttaa oppimisen edellytyksiin ja toisaalta havaintojen sisäistämiseen, missä mitassa ja miten paljon kulttuurin ilmiöitä jäljessä - onkin laajempi ongelmakokonaisuus. Ihmisen suhde kulttuuriin on lopultakin samaa kuin yksilön suhde ympäristöönsä. Ihminen reagoi ympäristöönsä, toisaalta sopeutumalla ja mukautumalla, toisaalta ympäristöään muokkaamalla ja muuttamalla. Koska yhteiskunnan rakenteet muodostuvat ihmisten keskinäisistä sopimuksista tuntuu sangen perustellulta olettaa analogisten kehitysperiaatteitten hallitsevan myös ihmisen suhdetta yhteiskuntien ja kulttuurien kehitykseen.

... Koska elävä maailma kehittyy evoluution kautta askeleittain, niin kehittyy myös eloton maailma sen kanssa rinnatusten. Tästä voidaan vetää 'hurja' johtopäätös: taivaanrannassa ei ole nähtävissä ainoastaan uusi ihmisolento, vaan hän tuo mukanaan uuden yhteiskunnan. (Hanna 121)
 Hanna tarkoittama soma on käsitteenä holistinen. Somassa yhdistyvät ihmisen psyyke ja fyyse summaansa suuremmaksi kokonaisuudeksi. Postmodernin kulttuurin kuvallisuus tuottaa meille yhä uudestaan ja uudestaan vain hyväksyttävissä tai hylättävissä olevaa informaatiota, järjen postulaatteja. Somaattisen ihmisen tiedon hankinnan voitaisiin sanoa perustuvan vuorovaikutukseen erilaisten (kuvallisten) postulaattien kanssa. Metaforana voitaisiin ajatella kaleidoskooppia, joka on täynnä voimakkaasti vaikuttavia tiedon sirpaleita - kuvanhan yleisesti 'tiedetään' kertovan enemmän kuin tuhat sanaa - somaattinen ihminen ravistaa kaleidoskooppia ja valitsee maailmankuvansa rakennuspuiksi niitä näkymiä, jotka tuntuvat hyviltä tai sopivilta. Somaattista ihmistä Hanna tarkastelee mutatoivana kokonaisuutena ja esittää yhteiskunnan ja kulttuurin ympäristönä karsivan luonnollisen valinnan kautta lajin kehitykselle tarpeettomia ja vahingollisia ominaisuuksia. Kulttuurisidonnaiset tekijät valtaavat alaa hallitsemattomilta fyysisiltä luonnonolosuhteilta ihmislajin luonnollista valintaa ohjaavana ja mutaatioita tuottavana voimana. Tällä tavoin ihmilajin ja hänen luomuksensa, kulttuurin, kehitys ja rappio nivoutuvat entistäkin tiiviimmin toisiinsa. Yhteiskunnallisten ratkaisujen ja teknistieteellisen kehityksen - ihmisen itsensä luomien ja ainakin periaatteessa hänen hallinnassaan olevien ulkoisten voimien - tuottama uudenlainen ihminen kärjistetysti edustaa ja ilmentää niin maailmankuvaltaan kuin käyttäytymiseltään siinä määrin poikkeavia arvoja ja malleja, että edeltäjäsukupolvet ovat valmiita leimaamaan ja tuomitsemaan hänen käytöksensä jopa sairaaksi ja rikolliseksi. Kirjoitukseni perimmäinen viesti on: ihminen muokkaamalla luodessaan itselleen uuden ympäristön, joutuu lajina luomukseensa myös mukautumaan ja luo siten myös uudenlaisen ihmisen, jonka käytöstä ohjaa uuteen ympäristöön mukautuminen. Tämän uuden ihmisen käytös on poikkeavaa: se on 'huonoa käytöstä'. Sitä pidetään 'moraalittomana', 'rikkovana', 'järjettömänä' ja mitä muita ikävyyksiä kulttuuritraditionalistit ympärillään näkevätkään. (Hanna 19)
 Rationaalisen ihmisen täytyy esimerkiksi järkeillä toisen ihmisen hyväksyttävyys ja hylättävyys, vaarallisuus ja rakastettavuus ulkoisten symbolien ja signaalien kautta, ts. perustaa arvionsa ja arvostelmansa ympäristöstään irrallisiin havaintoihin, kun taas somaattinen ihminen aistii toisen ihmisen läheisyyden ja sen laadun intuitiivisesti. Tällaista kokemisen tapaa ovat mm. eri modernististen taidesuuntausten edustajat manifesteissaan usein luonnostelleet ja peräänkuuluttaneet.
 Ihmisen itsensä kannalta vakavin muutos ihmisen ja ympäristön suhteessa on ympäristöstä saatavan ja sitä hahmottavan tiedon lumivyörymäinen kasvu. Olemme siirtyneet tietoyhteiskuntaan: yhtäällä tiedämme välittömästä elinpiiristämme koulutuksemme ja teknologiamme kautta enemmän kuin koskaan ja toisaalta tiedonvälitysteknologiat ovat kirjaimellisesti liittäneet olosuhteiltaan ja maantieteeltään vieraat paikat hermojemme päihin. Tietoteknologia kasvaa nykyihmisen hermoston jatkeeksi ja uudenlainen hermosto vaatii sopeutumista ja geneettistä mukautumista. On selvästi havaittavissa ihmisen voimakas halu omaksua ainakin näennäisesti uusia teknologioita, taskukamerat, walkmanit, videonauhurit - tukeeko se Baudrillardin ajatusta todellisuuden näköispainokseen takertuvasta mainosnikkareiden saaliiksi joutuneesta simulaation vangista. On kuitenkin muistettava, että ihminen on ainoa olento, joka usein NÄKEE MITEN PALJON VAIVAA TAHANSA VAIVOJENSA SÄÄSTÄMISEKSI, jopa omaksua uudenlaisia työ- ja toimintamalleja. Lopulta ihmisen toimintoja säätelevä luontainen laiskuus aina lopulta karsii käyttäytymisestämme ja työstämme niitä toimia, joita voimme viime kädessä siirtää jonkin muun tehtäväksi. Kun voimme siirtää tiedon muistamisen ja luokittelun tehtävää itseltämme pois, niin vapautuu ihmisen aika ja energia mm. kaikkiin luovan toiminnan, kokeilun, improvisaation ja leikin variaatioihin.

kuva 1: Filemon ja riippuva linna (Fred)

 Hanna kiteyttää somaattisen ihmisen kuvauksen hieman romanttisin sanakääntein. Punaisena lankana on kuitenkin järjellä kahlitun aistinelämän vapautuminen. Somaattinen ihminen kun havainnoi ja jäsentää ympäristöään holististen, monen aistin yhteiskokemusten kautta. Holistinen asiakokonaisuuksien oivaltaminen korostaa havaintojen elämyksellisyyttä. Maailma välittyy elämyksinä semminkin kuin rationaalisena havaintojen ja päättelytiedon jäsennyksenä.

... 'luovuttamisen' kautta kokemiseen, antautumalla rakastavan luottavaisesti ympäristön jollekin ominaisuudelle. Aistillis-mukautuva kokeminen on tämän antautumisen luontevin seuraus; se ilmenee somaattisena rentoutena - virtaava kohdistumaton aistillisuus antaa somaattisen minän ympäristönsä jonkin ilmentymän tunnettavaksi, havaittavaksi ja muokattavaksi. (Hanna 236)
 Myös mukautumiseen liittyy elämyksellisyys: jos somaattinen havainnointi on elämysperoista, on myöskin toiminta. Somaattinen reagointi havaintoainekseen on niin ikään kokonaisvaltaista psyyken ja fyysen yhteistoimintaa - käyttäytymistä. Somaattinen ihminen ei miellä maailmaansa kielentämällä, vaan havaitsee ympäristönsä aistimuksien kokonaisuuksina. Somaattinen ihminen ei suhteessaan maailmaan ole riippuvainen rationaalisista, kieleen sidotuista prosesseista, vaan on käyttäytymisensä kautta suorassa vuorovaikutussuhteessa ympäristöönsä - ilman kielellisen abstrahoinnin tuomaa suodatinta. On selvää, että kielen kautta rationaalisesti maailmaansa jäsentävää ihmistä tällainen 'elämisen karnevalismi' kauhistuttaa. Somaattinen improvisointi ja kokeilunhalu voidaan myös tulkita yrityksiksi saattaa postulaattitiedon kasvava määrä havaintotiedon kohteeksi.

...jotta soma voisi mukautua toisiin somiin ja ilmiöihin sen täytyy olla vapaa, onnellisen antautumisen ja rentouden tilassa viimeistä hermoa ja lihassäiettä myöten. Sellainen kokeminen on mitä ilmeisimmin pelkäämätöntä, häpeämätöntä, rehellistä, eikä peittele niitä eleitä tai ilmeitä, joita ympäristön läsnäolo laukaisee. (Hanna 236)
 Ehkäpä olennaisinta tämän uuden ihmisen käyttäytymisessä onkin juuri omaan ruumiiseensa luottaminen. Ristiriita kulttuurihistoriamme, niin ruumiin tarpeittemme kuin ympäristömme hallintaa korostavan perinteen, kanssa on ilmeinen. Voidaan toki puhua elämäntapojen ja asenteiden vallankumouksesta, vaikkakaan pelon ja aggression ohjauksesta ei vapauduttaisikaan. Voitaisiin sanoa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteen jalostuvan taktikoinnista improvisaatioon, hallitsemisesta hyödyntämiseen. Ihmisen muutos tasapainoisiksi somaattisiksi olennoiksi ei poista perimmäisiä pelko - viha käytösmallejamme; sen sijaan ihmisten reaktioissa ympäristöönsä aistillis- mukautuvien ilmausten määrä tulee saavuttamaan ennen näkemättömiä mittoja.

Avainsana mukautumisessa on ympäristön ja ihmisen mukautumisen kautta saavuttama somaattinen tasapaino. Rehellinen viha ja rehellinen pelko ovat aivan yhtä aitoja mukautumisreaktioita kuin aidosti ilmenevät halut liittää somaansa joitain tiettyjä muotoja, makuja tai tuntemuksia jostain ympäristöstä. Molemmissa tapauksissa on kyse mukautumisesta. (Hanna 237)
 Ristiriita voidaan myös käsittää tapakulttuuriin liittyvänä: kun Australian keräilijäalkuasukkaat hautaavat maahan keräämiensä kasvien palasia uhreiksi ja kiitoslahjoiksi paikkaa vartioiville hengille, vaikutus on aivan sama kuin kaikkien puutarhanhoidon sääntöjen mukaan versottaisimme uuden kasvisukupolven seuraavaa vaellusta varten. Edelleen vaikutus on täysin sama, jos uskomme henkien pitävän jonkin pensaan maavartta riittävänä uhrina uuden sadon tuottamiseksi tai jos vakuutamme itsemme kasvitieteellä siitä että po. pensas leviää maavarresta rönsyilemällä. Kummassakin tapauksessa käytäntö ja vain käytäntö - pensas on uudemman vaelluskierroksen aikana kasvanut taas täyteen mittaansa - vahvistaa ja muokkaa tietämystämme/uskomuksiamme maailmasta ja sen lainalaisuuksista. Somaattisen ihmisen arvostelmat perustunevatkin käytäntöön, siihen miten jokin asia, malli tai ilmiö toimii ja vaikuttaa välittömään ympäristöönsä. Somaattiselle ihmiselle epäonnistuminen ei siis ole tiedollisen riittämättömyyden ahdistavaa kokemista, vaan väärä valinta, epäonnistunut kokeilu.
 Samantyyppisiä kehityspiirteitä on niinikään nähtävissä myös kertomataiteessa:

... Ilmiöiden suhteiden kuvausta ei kuitenkaan pystytä viemään loppuun, koska sekventiaalinen kirjoittaminen sitoo asiat perättäisiksi ja tietyt ilmiöt jo fyysisesti lähemmäksi toisiaan. Tässä siis voitaisiin ajatella, että ilmaisuväline - taideromaani - on saavuttamassa rajojaan. Myös niin sanottu postmoderni sanataide voitaisiin nähdä tämän ilmiön kärjistymisenä: kun asioiden suhteet tulevat hallitsemattoman monimutkaisiksi, todetaan, että ilmiöiden tai kuvattavien asioiden ei tarvitse liittyäkään toisiinsa. Näennäinen nihilismi olisikin alistumista tosiasioiden edessä. (Heino 198)
 Tiedollinen riittämättömyyden tunne edellyttää aina vertailukohtaa, on olemassa joku joka tietää tai jotain mitä voidaan tietää enemmän. Tiedon avulla tapahtuva maailman hallinta luo itsessään valtarakenteita ja hierarkioita - ne jotka tietävät ja ne jotka opettavat hallitsevat (tieto on valtaa). Toisaalta tieto ei ole ongelmatonta, ei hallita eikä hankkia - tämäkin meille opetetaan - mitä tahansa väittämiä ei voida oikein tiedoksi kelpuuttaakaan (ken tietoa lisää, se tuskaa lisää).
 Yleisesti tunnustetaan aikuisuuden mallien olevan lapsen kasvulle ensiarvoisen tärkeitä. Entisinä aikoina me saimme nämä mallit lähiympäristöstämme eläessämme kiinteässä yhteydessä sukumme ja perheemme kanssa. Nyky-yhteiskunnasta suvun ja yhteisön tarjoamat aikuisen mallit ovat käyneet epäselviksi ylikorostuneen ihmisen yksityisyyden ja yksityielämän kunnioittamisen myötä. Ihmisen minäkuva muodostuu viimekädessä hänen sosiaalisista suhteistaan ja hänen niistä omaksumistaan malleista. Christie ja Bruun esittävät Hannan kuvaileman mutanttien erikoisaseman seuraavasti:

Pitemmän päälle tämä epäselvyys saattaa osoittautua yhtä vaaralliseksi aikuisille kuin lapsillekin. Se on kiinni kahdesta seikasta. Ensinnäkin tekninen kehitys on niin nopeata, että lapset kasvavat eroon aikuisista tällä alueella; ennen kaikkea on kyse automatiikasta ja tietokoneista. Mutta yhtä tärkeä on toinen alue: lapset kasvavat olemassaoloon, jossa vanhempien sosiaalisilla kokemuksilla ei ole aina oikein merkitystä. Ahkerien vanhempien lapset eivät ehkä koskaan tule saamaan palkkatyötä. Mutta sitä eivät ehkä tule saamaan ahkerat vanhemmatkaan tai monet ahkerien vanhempien ystävistä iän hiukan karttuessa. Lapset ja poikkeavat toimivat usein kuin ladunaukaisijoina vieraassa maastossa. Se sukupolvi, joka menettää kosketuksen ladunaukaisijoihin, saattaa ajautua suuriin vaikeuksiin. Mutta epävarmoiksi tulevat myös ne ladunaukaisijat, joilla ei ole ketään opastettavanaan, ketään jolle voi osoittaa olevansa pätevä. (Christie ja Bruun 20)
 Eräs nykyaikaa leimaava piirre on älyllisen motivaation puute. Jos johdonmukaisesti tekee päätelmiä siitä mikä on inhimillisen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta tunnetun tiedon valossa järkevää tai jopa välttämätöntä ja samanaikaisesti näkee miten päätöksenteko rampautetaan loputtomien poliittis-taloudellisten kielipelien viidakkoon, on vaikeata motivoida itseään mihinkään älylliseen ponnistukseen. Tuntuu siltä kuin olemassaolon taistelu olisi menettänyt syvälliset merkityksensä ja käynnissäpitävät voimansa.

Ihminen, jonka suhde tietoon on pelon ja hallitsemisen pyyteistä vapaa, on helppo leimata anarkistiksi: mikään maailmaamme koskeva tosiasioiden kokoelma ei ole mallia kummempi - se joko selittää ja kuvaa käsillä olevaa todellisuutta riittävästi tai riittämättömästi - ja on sellaisena milloin tahansa vaihdettavissa. Postmoderni kulttuuri kuvallisuudessaan ja pinnallisuudessaan heikentää tiedon valta-asemaa. (Jameson)
 Faktatiedon ja taiteen vaikuttamiskeinojen väliin syntynyt mainoskulttuuri vain hävittää faktan ja fiktion rajaa ja toisaaltaan korostaa myöhäiskapitalismiin kuuluvaa esineellisyyttä ja lyhytaikaisuutta. Välineellisyyden ja korvattavuuden soveltaminen kulttuurin ja erityisesti tieteen, taiteen ja yhteiskuntaelämän toimintoihin koetaan kuitenkin vielä yleisesti uhaksi.

kuva 2: Filemon ja riippuva linna (Fred)

 Mitä on sanottava maailmasta, jota luonnehtivat erilaiset julkiset ristiriidat ja järjettömyydet: samaan uutislähetykseen mahtuvat järkyttävä kuvaus kuudesta avaruusaluksessa räjähtävästä ihmisestä ja maanjäristyksen massaan hukkuva yleinen tuhansien ihmisten hätä. Yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme luonnehtivat ja jäsentävät kvantitatiiviset määreet riitelevät sulassa sovussa. Kadotetun suhteellisuudentajun saavuttaminen jonkinlaisen 'tässä ja nyt' elämyksellisyyden avulla edellyttää tiedon ylimaallisen aseman murtamista sekä faktan ja fiktion rajan kyseenalaistamista.
 Mielestäni tämä kaikki käy parhaiten vuorovaikutteisuutta lisäämällä: tietojen tulva pitää voida pysäyttää ja se on voitava alistaa yksityiskohtaiseen tarkasteluun, asioita pitää voida tarkistaa, selventää, asettaa mittasuhteisiinsa ja virheellisiä tietoja pitää voida korjata. Douglas Crockford sanoo vuorovaikutuksesta jotain rohkaisevaa:

...vuorovaikutuksen tulisi olla hauskaa ja yksinkertaista. Vuorovaikutus ei saa jäädä pelkkien mekaanisten valintojen tekemiseen ja lisäksi sen tulee olla perusluonteeltaan konstruktiivista ja toimintaan rohkaisevaa. (Crockford)
 Todellinen tiedon vapaus koetaan varsin perustellusti uhaksi perinteisille valtajärjestelmille - asiayhteyteen sopimattomien mallien sattumanvarainen kokeilu ja sovittaminen pahimmillaan uhkaa valtaapitävien (keitä ne sitten ovatkaan) hegemoniaa. Sovelletuista malleista saavutettujen etujen ja hyötyjen hallittavuus on pitkälti hallinnut yhteiskuntajärjestelmiemme syntyä ja muokkautumista. Nyt kun olemme joutuneet karmaisevalla tavalla havaitsemaan teknokratioittemme haittojen hallitsemattomuuden, ja sitä kautta myös perinteisen järkiperustaisen maailmankäsityksen erehtyväisyyden ja harvoja palvelevuuden, luulisi olevan varsin helppoa antaa myöten uudenlaisten tieteellisten ja taiteellisten ideoitten kokeilulle. Sallimattomuuden pulma ei taida olla niinkään valtapoliittinen kuin vanhan pelko-agressio perimän ilmaus: on turvallisempaa yrittää paikata vanhaa kuin rakentaa kaikki uudestaan - tai vielä pahempaa, olla viime kädessä sitoutumatta mihinkään periaatteeseen.
 Kulttuuritraditionalisteilla ja mutanteilla, kuten Hanna vanhaa ja nuorta polvea kutsuu, ei ole mitään edellytyksiä ymmärtää toisiaan, koska heidän maailmankuvansa ja toimintamallinsa perustuvat lähes vastakkaisiin lähtökohtiin: edelliset kokevat ympäröivän todellisuuden vihamielisenä, kesytettävänä ja lannistettavana maailmana, kun taas mutantit hahmottavat todellisuuden, joka on valmiiksi kesytetty ihmisen tarpeisiin ja joka vaatii välineellistä ajattelua. Hanna erottelee näiden lisäksi siirtymävaiheeseen kuuluvat protomutantit, jotka onnettomuudekseen elävät vielä vanhan traditionalistisen sukupolven kansoittamassa kulttuurissa ja siten joutuvat kaikkinaisten sopeutus- ja kurinpalautustoimenpiteiden kohteiksi. Protomutantteja Hanna näkee perinteisesti taiteilijoissa ja tiedemiehissä. Hannan mukaan eroavuudet ovat ihmisten somaattisessa rakenteessa eivätkä traditionalistit näin muodoin edes koskaan voi ymmärtää olevansa luonnollisen kehityksen suurimpia hidastajia ja siten vahingoittavansa koko ihmiskuntaa.


Edellinen Sisältö Seuraava