Lähteet


(Ambron ja Hooper) Ambron, Sueann. Hooper, Kristina eds. Interactive Multimedia. Redmont. Microsoft Press. 1988.

(Baudrillard) Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations. Poster, Mark ed. Jean Baudrillard, Selected Writings. Stanford. Stanford University Press. 1988.

(Becker) Becker, Henry Jay. Using Computers for Instruction. BYTE, February 1987. pp 149- 162.

(Broms) Broms, Henri (1985) Alkukuvien jäljillä: Kulttuurin semiotiikkaa. Helsinki: WSOY.

(Bush) Bush, V (1945) As we may think. Atlantic Monthly 176. 1 July 1945. pp 101-108.

(Christie ja Bruun) Christie, Nils ja Bruun, Kettil. Hyvä vihollinen, Huumausainepolitiikka Pohjolassa. Espoo. Weilin+Göös. 19485.

(Clarke) Clarke, Arthur C. Profiles of the Future. London. Pan Books. 1982.

(Cohen ja Feigenbaum) Cohen, Paul R. ja Feigenbaum, Edward A. (eds). The Handbook of Artificial Intelligence vol III. luvut XI ja XIV Los Altos. William Kaufmann, Inc. 1982.

(Crockford) Crockford, Douglas. Stand by for Fun, Experience and Interaction. in Ambron, Sueann. Hooper, Kristina eds. Interactive Multimedia. Redmont. Microsoft Press. 1988. pp 269-272.

(Esslin) Esslin, Martin. Draaman perusteet. Gummerus. Jyväskylä. 1980.

(Fred) Fred. Filemon ja riippuva linna. Helsinki. Otava. 1975.

(Hanna) Hanna, Thomas. Bodies in Revolt, A Primer in Somatic Thinking. New York. Holt, Rinehart and Winston. 1970.

(Heino) Heino, Aarre. Taiteiden tulevaisuus, tulevaisuuden taide. Ihonen, Markku (toim.). Kirjallisuuden kentillä. Acta Universitatis Tamperensis, ser A vol 270. Tampere. Tampereen Yliopisto. 1989. pp 184-207.

(Jameson) Jameson, Fredric. Postmodernismi eli kulttuurin logiikka myöhäiskapitalismissa. Kotkavirta, Jussi ja Sironen, Esa. Moderni/Postmoderni. Tutkijaliiton julkaisusarja 44. Jyväskylä. Gummerus. 1986. pp 227-279.

(Karlsson) Karlsson, Ann-Marie. The Hyperrealistic Short Story: A Postmodern Twilight Zone. Zadworna-Fjellestad, Danuta ja Björk, Lennart (toim.). Criticism in the Twilight Zone, Postmodern Perspectives on Literature and Politics. Stockholm. Almqvist & Wiksell International. 1990. pp 144-153.

(Lotman) Lotman, Juri. Die Struktur literarischer Texte. München. 1972

(Manninen) Manninen, Juha. Maailmankuvat maailman ja muutoksen heijastajina. Kuusi, Matti, Klinge, Matti ja Alapuro, Risto (toim.). Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena. Helsinki. Otava. 1977. pp 13-48.

(Marinetti) Marinetti, F. T. Selected Writings. Flint, R. W. (ed) Coppotelli, Arthur A and Flint R. W. (tr.) Lontoo. Secker & Warburg. 1972.

(McLuhan 1966) McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy, the making of typographic man. Toronto. University of Toronto Press. 1966.

(McLuhan 1969) McLuhan, Marshall. Ihmisen uudet ulottuvuudet. Porvoo. WSOY. 1969.

(Moulthrop) Moulthrop, Stuart. Hypertext and "the Hyperreal". Hypertext '89 Proceedings. Special Issue - ACM SIGCHI Bulletin. New York. ACM Press. 1989. pp 259-267.

(Negroponte) Negroponte, Nicholas. La vraie tˇlˇ du futur: le tˇlˇordinateur (haastattelu) Le Point. Numˇro 953, 24 Dˇcembre 1990 edition internationale. Paris. Le Point. pp 48-52.

(Nelson 1967) Nelson, T.H. Getting it out of our system. Schechter, G. Information Retrieval: A Critical Review. Washington D.C. Thompson Books. 1967. pp 191-210.

(Nelson 1987a) Nelson, T.H. Computer Lib/Dream Machines, Redmont. Tempus Books of Microsoft Press. 1987.

(Nelson 1987b) Nelson, T.H Literary Machines. San Francisco. T. H. Nelson. 87.1 (1987).

(Raju) Raju, P. T. Intian filosofia. Porvoo. WSOY. 1974.

(Salo) Salo, Heikki. Multimedia. Suomen talous ja hallinto vuonna 2000, Taloudellis- hallinnollisen tiedekunnan 25-vuotisjuhlakirja. Tampere. Acta Universitatis Tamperensis A 287. 1990. pp 155-157.

(Wittgenstein) Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus eli Loogis-filosofinen tutkielma. Porvoo. Werner Söderström. 1984.


Edellinen Sisältö