Tulevaisuutta kohti

 Toimintapisteitä voitaisiin alkaa varustaa mikrotietokonein ja tietoliikenneyhteyksin, niin että tilojen varauksia voitaisiin suorittaa sovituin säännöin mistä toimipisteestä tahansa, vasta näin saataisiin rekistereistä täysi hyöty. Järjestöille pitäisi tarjota mahdollisuuksia omien sähköisten ilmoitustaulujen ja kirjelaatikoiden kokeiluun, halpoja kokeiluratkaisuita voitaisiin miettiä vaikkapa mikrotietokoneiden käyttäjäkerhojen tuella - heillä on usein kokemusta edullisista ratkaisuista. Kaikkia laitteistohankintoja voitaisiin pyrkiä tukemaan talkoorahoituksella, niin että kulttuurilautakunnat esittäisivät yhtenäisen pitkän aikavälin suunnitelman, jossa pilkottaisiin hankinnat toteutusvaiheisiin sekä määriteltäisiin kunnan tuottamat rakenteet ja puitteet (esim. tiedonsiirto yms. verkot) ja järjestöjen itsensä talkoilla hankittaviksi jäävät laitteet ja järjestöille jäävät tehtävät ja toiminnot.
 Mahdollisten tietokone- ym. laitehankintojen tueksi olisi kartoitettava kaikki ulkopuoliset rahoituslähteet - esimerkiksi Teknologian Kehittämiskeskus ja KTM saattaisivat olla halukas tukemaan 'hajautettujen kulttuuripalveluiden' ratkaisumallia ja ympäristöministeriö voisi olla kiinnostunut ympäristöä vähemmän kuormittavasta tietotekniikasta.
 Tulevaisuudessa vaihtoehdon suurille konsertti- yms. esiintymistiloille tarjoaa harppauksin kehittyvä video- ja tietotekniikka: esitys voidaan kuvata 'elävänä' videokameroin ja jakaa samanaikaisesti useampiin kohteisiin, joko kaapeliverkkoa tai mikroaaltolähetintä hyväksikäyttäen, missä esitys sitten heijastetaan videoprojektoreilla suurikokoiselle valkokankaalle ja ääni toistetaan tasokkaista vahvistinlaitteista. Näin voidaan levittää paikallisiin seura- ja työväentaloihin, kouluihin yms. suorina lähetyksinä kirjallisuusiltoja, luentoja, konsertteja, näytelmiä ja vaikkapa tanssiaisia. Jos vähitellen useammat tilat varustetaan videoprojektorin lisäksi kameroin, niin esityksistäkin tulisi paikkariippumattomia. Kaksisuuntaisessa videoverkossa voitaisiin järjestää tulevaisuudessa 'hajautettuja iltamia', joissa verkossa sijaitsevat eri toimintapisteet tuottaisivat vuorottain toinen toisilleen esityksiä. Jos videotykkeihin aikaa myöten liitetään esimerkiksi multimediatietokoneita, niin voidaan järjestää samoissa tiloissa myös vuorovaikutteisten dokumenttien esitystilaisuuksia tai itseopiskelutilaisuuksia ja etäopetuskokeiluja.
 Mikäli paneudutaan vakavasti kehittämään tieto- ja videoverkkojen varaan rakennettavaa hajautettujen elokuva-, video- ja konserttipalveluiden mallia on kulttuurikeskuksen rooli nähtävä myös näiden palveluiden tarjoajana. Jos oppimateriaalikeskus sijoittuu keskukseen, niin voidaan hajautettua palvelumallia soveltaa myös koulujen opetustoimintaan. Mallin edellyttämät teknologiat ovat jo tehneet läpimurron Japanissa, Yhdysvalloissa ja keski-Euroopassa ja tarvittavat laitteistot halpenevat ja yksinkertaistuvat vuosi vuodelta, joten maltillisella suunnittelulla ja porrastetulla toteutustahdilla voidaan säästää ja/tai investoida viisaammin ja parempaan tekniikkaan. Mielestäni toiminta-ajatusta ja sitä tarkentavia yleistavoitteita voidaan parhaiten toteuttaa suosimalla kautta linjan tietotekniikkaa hyödyntäviä ja sen käyttötapoja kokeilevia ja kehittäviä taidemuotoja ja organisaatiomalleja. Tällä tavoin voidaan paitsi vahvistaa kunnan nuorekasta ja dynaamista imagoa, myös tyydyttää kunnan nuoren väestönosan kiinnostuksen kohteita.
 Korkeateknologisen kulttuuritoimintamallin toteuttaminen ei ole helppoa, muutosvastarinta on huomattavaa, eivätkä uutuuksiin asetetut odotukset ole useinkaan kovinkaan realistisia. Toteutusta pitäisikin haluttaessa lähteä edistämään vähitellen ja valistamalla ratkaisua ja siihen liittyviä tekniikoita ja mahdollisuuksia esitellen ja hankinnoissa edeten harrastajien innostuksen tahdistamana. Yhteistoiminnassa joko työväenopiston ja/tai muiden paikallisten opistojen kanssa voitaisiin suunnitella kursseja, joiden tarkoituksena olisi esitellä elektronisen julkaisemisen välineitä, tekniikoita ja sovelluksia. Kurssien yhteydessä voidaan kartoittaa elektronisesta julkaisutoiminnasta mahdollisesti kiinnostuneet yhteisöt.
 Tavoitteeseen voidaan aluksi pyrkiä vakiinnuttamalla video- ja tietokonetaiteen leirejä ja kursseja. kiinnostus videoon tuntuukin virinneen järjestöjen piirissä. Videokursseja voitaisiin pyrkiä järjestämään yhteistyössä esimerkiksi niin ikään paikallisten koulujen ja oppilaitosten kanssa, jolloin esimerkiksi pienimuotoisten videoelokuvien ja multimediakokeilujen (esim. tietokone- ja videoperustaisen oppimateriaalin) tuottaminen harrastajanäyttelijöiden kanssa olisi mahdollista. Tällä tavoin voitaneen kehittää perusvalmiuksia ja rakenteellisia edellytyksiä tietotekniikkaan perustuville palveluille sekä tieto- että viestintätekniikkaa hyödyntäville pienyrityksille.

TakaisinSisältö